Youtube

धेरै पसिना आउने, काखी गन्हाउने समस्या र यसको उपचार।,Problems with excessive sweating, bad breath and its...